Информатор

Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Кикинди, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди се бесплатно може добити у писаном облику у седишту Суда, ул. С. Милетића број 1, канцеларија број 103 и преузимањем у електронском облику са званичне интернет презентације Прекршајног суда у Кикинди – www.ki.pk.sud.rs  

Информатор
Величина : 0.98 MB