Године 2005. донет је нови Закон о прекршајима, објављен у "Службеном гласнику РС", број 101 од 25.11.2005. године, који је након више одлагања почео да се примењује 01.01.2010. године. Установљавањем посебних прекршајних судова и превођењем судија за прекршаје из управне сфере у правосудни систем, Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл. гласник РС" бр. 116/08) решено је једно од најважнијих и најконтроверзнијих питања нашег прекршајног права и тиме је удовољено уставноправном и међународноправном захтеву да о правима и дужностима грађана, посебно о њиховом кажњавању може коначно да одлучује само суд.

Новом организацијом судова, од 01.01.2010.године, ранији органи за прекршаје прерасли су у судове за прекршаје, а као првостепени суд. 

Прекршајни суд у Кикинди основан са седиштем у Кикинди и у свом саставу има два одељења - у Новој Црњи и Новом Кнежевцу.

Седиште се налази у згради Основног суда у Кикинди, Улица Светозара Милетића бр.1.