Судска управа

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.

Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

 

Судску управу Прекршајног суда у Кикинди чине:

 

• Председник суда, Нада Пандуров

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда.

 

• За заменика председника суда одређен је судија Владимир Живанкић, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

 

• Секретар суда , ----

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Кикинди.